Splošni pogoji uporabe programske opreme TRONpos

Uvodne določbe

Naročnik programske opreme TRONpos, spletnih strani programske opreme TRONpos ter ostalih storitev, ki jih za programsko opremo TRONpos ponuja družba Comtron d.o.o., je pred njegovo uporabo seznanjen s splošnimi pogoji in pravili uporabe, ki so dostopni na spletni strani družbe.

Ob registraciji na spletne strani družbe Comtron d.o.o. naročnik soglaša s splošnimi pogoji uporabe. Ob naročilu programske opreme naročnik vstopa v pogodbeno razmerje z družbo Comtron d.o.o. in potrjuje sposobnost biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja.

Izvajalec

Je družba Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe programske opreme TRONpos.

Partner

Je pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je opravila ustrezno izobraževanje in posreduje pri prodaji in najemu pravice za uporabo licence programske opreme TRONpos na ozemlju Republike Slovenije in na podlagi ustrezne pogodbe izvaja podporno storitev.

Naročnik

Je fizična oz. pravna oseba, ki je pridobila pravico do uporabe licence za programsko opremo TRONpos in oseba, ki v svojem ali v imenu podjetja uporablja programsko opremo TRONpos in/ali spletno mesto www.tronpos.com.

Programsko opremo sestavlja
 • TRONpos WINDOWS blagajniškega programa in upravljalskega programa TRON Office z navodili za uporabo ali

 • TRONpos ANDROID blagajniškega programa z navodili za uporabo. 

 • TRON Office

 • Del programske opreme je tudi spletno mesto www.tronpos.si.

Registracija

Predpogoj za koriščenje brezplačnih in plačljivih storitev, ki jih na spletnem mestu ponuja izvajalec je registracija. Naročnik se zavezuje ob registraciji na spletno mesto in za uporabo programske opreme TRONpos navesti lastne resnične podatke.

Uporaba

Naročnik sme uporabljati programsko opremo izključno v namen za katerega bila razvita in na zakonit način. Prepovedana je zloraba programske opreme za nezakonite in škodljive namene, kot npr. sistematično ročno ali programsko zbiranje podatkovna spletnih straneh, “vdiranje v programsko opremo”. Naročnik se zavezuje, da programske opreme, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Izvajalec ima pravico naročniku, za katerega obstaja utemeljen sum, da se iz njegovega priključka izvajajo določene mrežne aktivnosti s ciljem zasičenja omrežne povezave in/ali preobremenitve internetnega omrežja ali produkta ter ogrožajo varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme izvajalca ali računalnikov tretje osebe, nemudoma in brez predhodnega opozorila prekiniti povezavo in onemogočiti dostop do programske opreme, dokler kršitev ni odpravljena. Takšno ravnanje naročnika pomeni hujšo kršitev, za katero je odškodninsko in kazensko odgovoren.

Osveževanje

 • Pogodba o osveževanju programske opreme TRONpos je pogodba, iz katere izhajajo pravice in obveznosti izvajalca in naročnika v zvezi z osveževanjem programske opreme TRONpos.

 • Osveževanje se vrši na podlagi veljavno sklenjene osveževalne pogodbe in pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos.

 • Osveževanje je posodobitev zadnje verzije programske opreme. Zadnjo verzijo programske opreme izvajalec posodobi oziroma dopolni z osveženo verzijo.

 • Osvežena verzija vsebuje najnovejše uskladitve z zakonodajo, posodobitve, spremembe, izboljšave programske opreme, novo razvite standardne rešitve, kijih kot take definira izvajalec in morebitne popravke.

 • Osvežena verzija se vedno uporablja oziroma prenaša kot del programske opreme in se ne sme uporabljati ločeno ali na drugem računalniku oziroma sistemu.

 • Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil prenos in uporabo osvežene verzije programske opreme za obdobje od sklenitve osveževalne pogodbe do konca obdobja, za katerega je sklenil osveževalno pogodbo.

 • Izvajalec si bo prizadeval, da bo naročniku omogočil namestitev osvežene programske verzije z ustreznimi uskladitvami z zakonodajo vsaj 7 delovnih dni pred datumom, ko spremembe zakonodaje za naročnike postanejo zavezujoče, če bodo vsi pogoji za spremembo zakonodaje vnaprej jasni in znani v primernem času.

Pravice in obveznosti naročnika

Osveženo verzijo programske opreme mora naročnik uporabljati in prenesti kot del programske opreme in je ne sme uporabljati ločeno na drugem računalniku oziroma sistemu za katerega ni bila sklenjena pogodba o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos.

Osvežena verzija lahko deloma ali v celoti nadomešča ali dopolnjuje programsko opremo, za katero ima naročnik licenco. Naročnik se zaveže, da bo osveženo verzijo programske opreme sprejel z vsemi obveznostmi in pravicami, ki izhajajo iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence za programsko opremo TRONpos.

 • Naročnik se zavezuje izvajalca pisno obveščati o potrebnih nadgradnjah zaradi specifičnih zakonskih sprememb, ki se tičejo dejavnosti, zaradi katere ima kupljeno pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos.

 • Naročnik je upravičen do brezplačne predstavitve novih verzij in obvestil o novostih programske opreme.

 • Način sporočanja prijav in odzivni časi pri odpravljanju prijav

 • Pravilna je tista prijava, ki jo naročnik posreduje izvajalcu po elektronski pošti na naslov podpora@tronpos.si.

 • Odzivni čas ob prejemu prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki otežuje nadaljnje delo in resneje ne ogroža delovnega procesa, varnosti ali zanesljivosti programske opreme in podatkov, je 8 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo.

 • Odzivni čas ob prejemu nujne prijave, glede delovanja funkcionalnosti programske opreme, ki onemogoča nadaljnje delo in za nadaljevalno delo ne obstaja alternativna rešitev ter je ogrožen delovni proces, varnost in zanesljivost programske opreme in podatkov, je 6 delovnih ur od trenutka, ko izvajalec prejme prijavo.

 • Odzivni čas teče v okviru delovnega časa izvajalca in je čas, ki preteče od trenutka prijave do trenutka vzpostavitve neposrednega kontakta z naročnikom. V odzivnem času izvajalec in naročnik ugotovita utemeljenost prijave in določita termin za odpravo prijave.

 • Rok za odpravo prijave ne vključuje odzivnega časa.

Naročnik mora pri prijavi izvajalcu posredovati naslednje podatke:

 • naziv družbe,

 • številko pogodbe,

 • ime in telefonsko številko pooblaščene osebe za komuniciranje s izvajalcem,

 • podroben opis in specifikacijo konkretne prijave

Najem programske opreme

Naročnik lahko od izvajalca najame pravico do uporabe licence programske opreme TRONpos. Najemna pogodba določa pravice in obveznosti naročnika in izvajalca ter storitev osveževanja programske opreme. Najemnina za uporabo licence programske opreme se plačuje mesečno.

Izvajanje storitev in komunikacija

Izvajalec storitev izvršuje v rednem delovnem času od ponedeljka do petka od 8:00 do 16:00. Za delo izven rednega delovnega časa je potreben vnaprejšen dogovor. Komunikacija naročnika z izvajalcem je telefonska in sicer na kontaktni telefonski številki 02 300 35 99 ali po elektronski pošti na naslov podpora@tronpos.si.

Plačilo in stroški uporabe produkta

Podporne storitve, ki jih izvaja izvajalec v svojem delovnem času, se obračunavajo v 15 minutnih intervalih(razen, če ni v pogodbenem razmerju določeno drugače), pri čemer šteje vsak začetni interval. Cene podpornih storitev so določene v ceniku izvajalca, ki je objavljen na spletni strani izvajalca.

Izvajalec je upravičen do povrnitve potnih stroškov in časa na poti, kadar izvaja podporo na lokaciji naročnika, po veljavnem ceniku izvajalca oziroma po pogodbi o podpori in osveževanju.

Izvajalec do 5. delovnega dne vsak mesec za pretekli mesec naročniku izstavi račun v valutnem roku določenem po pogodbi.

V primeru zamude pri plačilu računa je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Če naročnik ni poravnal vseh zapadlih obveznosti do izvajalca, izvajalec ni dolžan izvajati podpornih storitev, osveževanja in drugih dogovorjenih storitev.

Vračilo plačila ni mogoče, če je bila programska oprema TRONpos že uporabljena.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, ki jo vsebuje programska oprema TRONpos ali jo lahko vsebuje programska oprema v prihodnosti vključno z vsemi slikami, fotografijami, videi, vodniki, zvočnimi posnetki, drugimi besedili, članki, tekstom, logotipi in/ali katerimi koli drugimi oblikami intelektualne lastnine je v lastni izvajalca. Naročnik lahko s programsko opremo ravna zgolj tako, da lahko namesti programsko opremo na toliko delovnih postaj, kolikor licenc ima zakupljenih. Naročnik ne sme kopirati tiskane dokumentacije, ki spremlja ali je del programske opreme, vse v skladu z varstvom avtorskih in sorodnih pravic določenih z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-UPB3, Uradni list RS, št. 16/2007, s spremembami).

Izbira prava, sodna pristojnost in krajevna pristojnost sodišča

Za vsa razmerja med izvajalcem in naročnikom velja zakonodaja R Slovenije. Spori izvirajoči iz pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence, pogodbe o podpori in osveževanju, osveževalne pogodbe, splošnih pogojev in drugih pogodb sklenjenih s izvajalcem, se rešujejo sporazumno. V kolikor sporazumna rešitevni mogoča je za reševanje sporov nastalih iz razmerja med izvajalcem in naročnikom izključno pristojno sodišče v Mariboru.

Končne določbe

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja, cenika in drugih sprememb brez predhodnega soglasja naročnika. V primeru, da se naročnik ne strinja s spremembami  lahko odpove pogodbeno razmerje, sicer se šteje, da spremembam ne nasprotuje in postanejo zanj zavezujoče.

V primeru nespoštovanja določil splošnih pogojev lahko katerakoli pogodbena stranka odstopi od pogodbe v roku 30 dni. Odpovedni rok prične teči z dnevom prejema pisnega obvestila, da želi pogodbena stranka odstopiti od pogodbe. Pogodbeni stranki lahko odstopita od pogodbe brez odpovednega roka v primeru hujših kršitev pogodbe ali splošnih pogojev poslovanja.

Kadar so v pogodbi (pogodbi o podporni in osveževanju, pogodbi o osveževanju, pogodbi o najemu, pogodbi o poslovnem sodelovanju  ali pogodbi o nakupu pravice do uporabe licence) ali splošnih pogojih poslovanja opredeljeni roki, v katerih se mora izvajalec odzvati oziroma opraviti ali začeti opravljati določeno storitev, si izvajalec pridržuje pravico do daljših rokov v primeru okoliščin, ki ne izvirajo iz sfere izvajalca, v primeru, če naročnik ne zagotovi ustreznih pogojev za delo ali v primeru, da naročnik ni dokončal svojih nalog, kot izvirajo iz splošnih pogojev, pogodbe o podpori in osveževanju, pogodbe o osveževanju ali pogodbe o nakupu pravice do uporabe licence programske opreme TRONpos.

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spremembe pogodbe in dopolnitve sklepali s soglasjem v pisni obliki aneksa k pogodbi.

Splošni pogoji poslovanja so navedeni na spletni strani izvajalca in naročnik je z njimi seznanjen ob podpisu pogodbe.

Želite stopiti v stik z nami?