Opšti uslovi korišćenja softvera TRONpos

Uvodne odredbe

Klijent softvera TRONpos, web stranice softvera TRONpos i drugih usluga koje za softver TRONpos nudi kompanija Comtron d.o.o., upoznat je sa opštim uslovima korišćenja dostupnim na web stranici kompanije pre njegove upotrebe.

Po registraciji na web stranici Comtron d.o.o. klijent se slaže sa opštim uslovima korišćenja. Po narudžbini softvera, klijent stupa u ugovorni odnos sa Comtron d.o.o. i potvrđuje sposobnost da bude nosilac prava i obaveza iz ugovornog odnosa.

Davalac usluge

Je kompanija Comtron d.o.o., Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, koja na svojoj web stranici nudi mogućnost korišćenja softvera TRONpos.

Partner

Je pravno lice ili samostalni preduzetnik koji je završio odgovarajuću obuku i posreduje u prodaji i zakupu prava korišćenja softvera TRONpos i pruža usluge podrške na osnovu odgovarajućeg ugovora.

Pretplatnik

Je fizičko ili pravno lice koje je steklo pravo korišćenja licence za software TRONpos i lice koje koristi softver TRONpos i/ili web stranicu vvv.tronpos.com u svoje ime ili u ime kompanije.

Software se sastoji od:
 • TRONpos WINDOWS programa za kase i TRON Office programa za upravljanje sa uputstvima za upotrebu ili

 • TRONpos ANDROID programa za kase sa uputstvima za upotrebu. 

 • TRON Office

 • Web stranica www.tronpos.si. je takođe deo softvera.

Registracija

Preduslov za korišćenje besplatnih i plaćenih usluga koje davalac usluge nudi na web stranici je registracija. Registracijom na web stranici za upotrebu softvera TRONpos, Pretplatnik se obavezuje da će pružiti vlastite istinite podatke.

Upotreba

Pretplatnik može koristiti softver isključivo u svrhu za koju je softver razvijen i na zakonit način. Zabranjena je zloupotreba softvera u nezakonite i štetne svrhe, kao što je sistematsko ručno ili programsko prikupljanje softverskih podataka na web lokacijama, „hakovanje softvera“. Pretplatnik se obavezuje da softver, mrežu i Internet usluge ne koristi zlonamerno. Davalac usluge ima pravo da pretplatnika za kojeg postoji osnovana sumnja da se određene mrežne aktivnosti izvode iz njegove veze s ciljem zasićenja mreže i/ili preopterećenja Internet mreže ili proizvoda i ugrožavanja sigurnosti i/ili rada računara ili opreme Davaoca usluga, bez prethodne najave, isključi i onemogući pristup softveru dok se kršenje ne reši. Takvo ponašanje klijenta predstavlja ozbiljnu povredu za koju odgovara za nastalu štetu i krivično.

Ažuriranje

 • Ugovor za ažuriranje softvera TRONpos je ugovor iz kojeg proizlaze prava i obaveze Davaoca usluge i Pretplatnika u vezi sa ažuriranjem softvera TRONpos.

 • Ažuriranje se vrši na osnovu valjano zaključenog ugovora o ažuriranju i ugovora o kupovini prava korišćenja licence za softver TRONpos.

 • Ažuriranje je dopunjavanje najnovije verzije softvera. Davalac usluge ažurira ili dopunjuje najnoviju verziju softvera ažuriranom verzijom.

 • Ažurirana verzija sadrži najnovije zakonske odredbe, ispravke, izmene, poboljšanja softvera, novorazvijena standardna rešenja, koja je ugovarač definisao kao takva, kao i moguće korekcije.

 • Ažurirana verzija se uvek koristi ili preuzima kao deo softvera i ne sme se koristiti odvojeno ili na drugom računaru ili sistemu.

 • Davalac usluge se obavezuje da će Pretplatniku omogućiti preuzimanje i korišćenje ažurirane verzije softvera za period od zaključenja ugovora o ažuriranju do kraja perioda za koji je zaključio ugovor o ažuriranju.

 • Davalac usluge će nastojati da omogući Pretplatniku da instalira ažuriranu verziju softvera sa odgovarajućom zakonskom usklađenošću najmanje 7 radnih dana pre datuma kada promene zakona postaju obavezujuće za Pretplatnika, pod uslovom da su svi uslovi za promenu zakona jasni i poznati u dogledno vreme.

Prava i obaveze pretplatnika

Ažuriranu verziju softvera Pretplatnik mora koristiti i preuzeti kao deo softvera i ne sme se koristiti odvojeno na drugom računaru ili sistemu za koji nije zaključen ugovor o kupovini prava za korišćenje softverske licence TRONpos.

Ažurirana verzija može delimično ili u potpunosti zameniti ili dopuniti softver za koji je pretplatnik licenciran. Pretplatnik se obavezuje da će prihvatiti ažuriranu verziju softvera sa svim obavezama i pravima koja proističu iz ugovora o kupovini prava korišćenja licence za softver TRONpos.

 • Pretplatnik se obavezuje da će pismeno obavestiti Davaoca usluge o neophodnim nadogradnjama zbog specifičnih zakonskih promena u vezi sa aktivnostima za koje je kupio pravo na korišćenje softverske licence TRONpos.

 • Pretplatnik ima pravo na besplatnu prezentaciju novih verzija i obaveštenja o novom softveru.

 • Način izveštavanja i vreme odziva za zatvaranje aplikacija.

 • Tačna prijava je ona koju naručilac pošalje dobavljaču e-mailom na podpora@tronpos.si.

 • Vreme odziva od prijema prijave, u vezi sa radom softvera, koja komplikuje dalji rad i ne dovodi ozbiljno u pitanje radni proces, sigurnost ili pouzdanost softvera i podataka, je 8 radnih sati od trenutka kada Davalac usluge primi prijavu.

 • Vreme odziva od prijema hitne prijave, u vezi sa radom softvera, a koja sprečava dalji rad i ne postoji alternativno rešenje za dalji rad i ugrožava proces rada, sigurnost i pouzdanost softvera i podataka, iznosi 6 radnih sati od trenutka kada Davalac usluge dobije prijavu.

 • Vreme odziva teče unutar radnog vremena Davalaca usluge i predstavlja vreme koje prolazi od trenutka prijave do trenutka uspostavljanja direktnog kontakta sa klijentom. Tokom vremena odziva, Davalac usluge i Pretplatnik utvrđuju validnost prijave i određuju rok za uklanjanje problema.

 • Rok za otklanjanje problema ne uključuje vreme odziva.

Prilikom slanja prijave, Pretplatnik mora dostaviti Davalacu usluge sledeće informacije:

 • ime kompanije,

 • broj ugovora,

 • ime i broj telefona lica ovlašćenog za komunikaciju sa Davalacem usluge,

 • detaljan opis i specifikacije konkretnog problema.

Iznajmljivanje softvera

Pretplatnik može zakupiti pravo korišćenja softvera TRONpos od Davalaca usluge. Ugovor o zakupu utvrđuje prava i obaveze Pretplatnika i Davalaca usluge, kao i uslugu ažuriranja softvera. Zakupnina za korišćenje softverske licence plaća se mesečno.

Pružanje usluga i komunikacija

Davalac usluge obavlja usluge tokom redovnog radnog vremena od ponedeljka do petka od 08:00h do 16:00h. Za rad van redovnog radnog vremena potreban je prethodni dogovor. Komunikacija Pretplatnika sa i Davalacem usluge je telefonska, na kontakt telefon 02 300 35 99 ili e-mailom na podpora@tronpos.si.

Plaćanje i troškovi korišćenja proizvoda

Usluge podrške koje pruža Davalac usluge tokom svog radnog vremena naplaćivaće se u intervalima od 15 minuta (osim ako nije drugačije naznačeno u ugovoru), uključujući svaki početni interval. Cene usluga podrške utvrđene su u cenovniku Davalaca usluge, koji je objavljen na web stranici Davalaca usluge.

Davalac usluge ima pravo na naknadu putnih troškova prilikom pružanja podrške na lokaciji klijenta, prema važećem cenovniku Davalaca usluge ili prema ugovoru o podršci i ažuriranju.

Davalac usluge će izdati fakturu do 5. radnog dana u mesecu za prethodni mesec, sa datumom valute koji je određen ugovorom.

U slučaju kašnjenja sa plaćanjem fakture, Davalac usluge ima pravo na zakonsku zateznu kamatu.

Ako Pretplatnik nije izmirio sve dospele obaveze prema Davalacu usluge, Davalac usluge nije dužan da vrši usluge podrške, ažuriranja i druge ugovorene obaveze.

Povraćaj novca nije moguć ako je softver TRONpos korišćen.

Autorsko pravo

Sav sadržaj koji sadrži softver TRONpos ili koji softver se može uključiti u budućnosti, uključujući sve slike, fotografije, video zapise, vodiče, zvučne zapise, druge tekstove, članke, tekst, logotipe i/ili bilo koji drugi oblik intelektualne svojine je vlasništvo Davalaca usluge. Pretplatnik može da rukuje softverom samo instaliranjem softvera na onoliko radnih stanica koliko ima zakupljenih licenci. Klijent ne može kopirati štampanu dokumentaciju koja prati ili je deo softvera, a sve u skladu sa zaštitom autorskih i srodnih prava utvrđenih Zakonom o autorskom i srodnim pravima (ZASP-UPB3, Službeni glasnik Republike Slovenije, br. 16/2007, sa izmenama i dopunama).

Izbor zakona, nadležnost i mesna nadležnost suda

Zakonodavstvo Republike Slovenije primenjuje se na sve odnose između Davalaca usluge i Pretplatnika. Sporovi koji proizilaze iz ugovora o kupovini prava korišćenja licence, ugovora o podršci i ažuriranju, ugovora o ažuriranju, opštih uslova i drugih ugovora zaključenih sa Davalacem usluge rešavaće se sporazumno. Ako nije moguće sporazumno poravnanje, sud u Mariboru ima isključivu nadležnost za rešavanje sporova koji proizilaze iz odnosa između Davalaca usluge i Pretplatika.

Završne odredbe

Davalac usluge zadržava pravo izmene opštih uslova, cenovnika i drugih izmena bez prethodne saglasnosti klijenta. U slučaju da se klijent ne slaže sa promenama, može raskinuti ugovorni odnos, u protivnom se smatra da se ne protivi promenama i one za njega postaju obavezujuće.

U slučaju nepoštovanja odredbi Opštih uslova, bilo koja strana može odustati od ugovora u roku od 30 dana. Otkazni rok počinje danom prijema pismenog obaveštenja da ugovorna strana želi da odustane od ugovora. Ugovorne strane mogu odustati od ugovora bez prethodnog obaveštenja u slučaju ozbiljnog kršenja ugovora ili opštih uslova.

Tamo gde ugovor (ugovor o održavanju i ažuriranju, ugovor o ažuriranju, ugovor o zakupu, ugovor o poslovnoj saradnji ili ugovor o otkupu prava za korišćenje licence) ili opšti uslovi i odredbe navode rokove u kojima Davalac usluge mora odgovoriti ili izvršiti ili započeti obavljanje određene usluge, Davalac usluge zadržava pravo na duže rokove u slučaju da okolnosti ne proizilaze iz sfere Davalaca usluge, u slučaju da pretplatnik ne obezbedi odgovarajuće uslove za rad ili u slučaju da nije ispunio obaveze koji proističu iz ugovora o podršci i ažuriranju, ugovora o ažuriranju ili ugovora o kupovini prava korišćenja licence za softver TRONpos.

Ugovorne strane će zaključiti sve moguće izmene ugovora i dopune pismenim aneksom ugovora.

Opšti uslovi su navedeni na web lokaciji Davalaca usluge i Pretplatnik je upoznat sa njima prilikom potpisivanja ugovora.

Želite da stupite u kontakt sa nama?